Projectbeschrijving     

Voorwoord

Een met elkaar gedeelde geschiedenis vormt één van de pijlers van een ongedeelde gemeenschap. In een zich langzaam ontwikkelende mono-culturele samenleving wordt de geschiedenis bijna automatisch onderdeel van het bestaan van de nieuwe generaties. De verhalen - het gemeenschappelijke - gaan over van vader op zoon en van moeder op dochter.

Hoe anders ziet Den Haag eruit. In de loop van de vorige eeuw is een kleurrijke samenleving ontstaan. Hagenaars komen uit alle streken van de wereld en uit alle steden en dorpen binnen ons land. Want, niet alleen de internationale migratie is groot, ook binnen onze landsgrenzen vindt veel migratie plaats.
Met het idee "Berichten uit de Vorige Eeuw' willen wij proberen iets van een gemeenschappelijke geschiedenis terug te brengen in de stad. De bedoeling is om een beeld op te roepen van die zo gevarieerde geschiedenis van de inwoners van Den Haag. Gemeenschappelijk is de locatie: Den Haag; gemeenschappelijk is de tijdsperiode: de twintigste eeuw; gemeenschappelijk is het gegeven dat inmiddels een nieuwe eeuw is aangebroken en daarmee de geschiedenis van die vorige eeuw op afstand lijkt te staan.

Eenheid in verscheidenheid

Verscheiden en toch ongedeeld is het beeld dat we willen oproepen. We willen graag een overkoepelend begrip creëren voor de Haagse geschiedenis van de laatste honderd jaar. We maken hierbij gebruik van de toevallige, maar aansprekende, situatie dat we onlangs een eeuwwisseling hebben meegemaakt. We ‘verwijzen' alle gebeur-tenissen van de laatste honderd jaar - en daar zitten ook gebeur-tenissen bij die pas een klein aantal jaren geleden hebben plaats-gehad - naar de vorige eeuw. We willen hierbij echter niet spreken over een migrantengeschiedenis naast de Haagse geschiedenis of een Christelijke ge-schiedenis naast een niet-christelijke; we spreken niet van een geschiedenis van petten naast een geschiedenis van pruiken. We willen uitgaan van een gezamenlijke Haagse geschiedenis. Een geschiedenis van burgers en hun organisaties, een geschiedenis van kerken en moskeeën, een geschiedenis van schrijvers en sporters, een geschiedenis van slopen en opnieuw bouwen en een geschiedenis met een grote G en een kleine g.

Zichtbare aanwezigheid in de stad: inzoomen

We kiezen voor een vorm die op een bijzonder wijze zichtbaar aan-wezig is in de stad; in het publieke domein. We duiken de openbare ruimte in, we gaan de straat op. Zoeken de plekken waar HET gebeurd is. We zoomen in op die ene gebeurtenis in die ene straat in dat ene jaar en zoomen uit om te laten zien dat die ene gebeur-tenis deel uitmaakt van een groter geheel, namelijk de Haagse geschiedenis van de twintigste eeuw. Dat inzoomen krijgt vorm met behulp van kleine markeringspunten in de stad. Zo'n markeringspunt vertelt met enkele woorden wat er op die plaats in de twintigste eeuw is gebeurd en wanneer dat was. Zo'n bordje noemen we "Een Bericht uit de Vorige Eeuw". Lopend door een wijk zie je diverse ‘Berichten' vastgemaakt aan gevels van gebouwen of opgehangen aan palen. Wil je meer weten dan kun je via internet kijken bij www.budve.nl.

Onderlinge samenhang via een website: uitzoomen

Uitzoomen doen we via een website. In die website kunnen we de diverse "Berichten uit de Vorige Eeuw" met elkaar verbinden. Wanneer je op de website bent, toets je het specifieke nummer van het ‘Bericht' in om informatie te lezen en te zien over het ‘Bericht (foto's, tekeningen, verhalen). De desbetreffende pagina bevat ook koppelingen naar andere pagina's van de website, dus naar andere "Berichten uit de Vorige Eeuw". Zo kunnen op een pagina over een gebouw koppelingen staan naar andere gebouwen of andere ge-beurtenissen in dezelfde tijd of wijk. En nu we toch op internet zitten kunnen we wereldwijd informatie inwinnen over - bijvoorbeeld - de bijzondere architect van dat bijzondere gebouw.

Bewoners en organisaties bepalen de "Berichten"

Het idee "Berichten uit de Vorige Eeuw" kent nog een ander essen-tieel kenmerk. Het gaat dan om de methodiek van het realiseren van de diverse berichten. Dat zien wij als volgt gebeuren. Ideeën voor berichten moeten aangedragen worden door de inwoners van Den Haag zelf. Het is de bedoeling dat verenigingen, stichtingen, organisaties, bedrijven, groepen mensen - maar ook individuen - wijkberaden, scholen, kerken en moskeeën, etc. zelf komen met voorstellen voor berichten. De geschiedenis is immers van ons allen en niet slechts van een soort raad van wijze historici. De stichting "Berichten uit de Vorige Eeuw" beziet de ingediende voorstellen en beoordeelt of een bepaalde aanvraag gehonoreerd kan worden met een markeringspunt in de wijk en dus erkend wordt als een "Bericht uit de Vorige Eeuw". De aanvragen dienen onderbouwd te worden en voorzien van enige documentatie. Deze materialen vormen niet alleen de basis voor de beoordeling of een gebeurtenis ‘verheven' wordt tot een "Bericht uit de Vorige Eeuw", maar vormen tevens de basis voor het maken de pagina's van de website.

Een breed scala aan onderwerpen

Om de breedte van de onderwerpen binnen "Berichten uit de Vorige Eeuw" te illustreren geven we hier een eerste opsomming van domeinen. De Berichten kunnen onder andere liggen op de volgende terreinen:
- sociaal maatschappelijk leven, religie;
- politiek, bestuur, ontwikkeling democratie;
- kunst en cultuur (met grote en kleine k en c);
- muziek: jazz, pop, klassiek;
- verenigingsleven, vrijwilligerswerk;
- sport, buurtleven, recreatie;
- onderwijs, emancipatie, integratie;
- arbeid, industrie, handel, ambacht;
- theater en film;
- vroegere functies van gebouwen;
- mode, straatbeeld;
- omgang met natuur en milieu;
- techniek (elektriciteit, verkeer/vervoer, radio/tv, computers);
- stadsontwikkeling, architectuur;
- demografische ontwikkelingen;
- internationale positie van Den Haag in de wereld;
- Haagse Helden.

Om dit project zichtbaar te doen zijn in de stad en om recht te doen aan de grote diversiteit en om veel mensen te betrekken bij de geschiedenis van hun stad is het nodig dat er in de loop van de project tijd heel wat ‘Berichten uit de Vorige Eeuw' het licht zien. Het gaat om de geschiedenis van een grote stad gedurende een eeuw waarin heel veel gebeurd is. Wie voor zich het Den Haag van 1901 ziet en het Den Haag van 1999 weet dat er sprake is van gigan-tische ontwikkelingen. Het kan dan ook niet anders of heel wat ideeën zullen opborrelen bij mensen en heel veel aanvragen zullen ingediend worden. Gegeven dat een groep mensen de moeite neemt om een aanvraag in te dienen vormt op zich al een goed argument om de aanvraag te honoreren. Vanuit de gedachte dat ‘duizend bloemen" zouden moeten kunnen bloeien ligt het voor de hand uit te gaan van enkele honderden ‘Berichten' in de loop van enkele jaren.

Kosten en ...'wie betaalt dat?'
De Stichting ‘Berichten uit de Vorige Eeuw' heeft enkele sponsors gevonden: M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Fonds 1818, Casema Cultuurfonds en Prins Bernard Cultuurfonds. Ook krijgt de stichting subsidie van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en de gemeente Den Haag. Hierdoor is het mogelijk dat de Stichting de kosten draagt van het maken en aanbrengen van de markeringspunten en zorg draagt voor het bijhouden van de website. Organisaties en burgers die in aanmerking willen komen voor een ‘Bericht' hoeven zich dus niet af te laten schrikken door kosten, want die zijn er voor hen niet.